HINDU GODS

June 01, 2008

APARDA KSAMAPANAM

OAM OAM
Kayena vaca manasendriyairva
Buddha yatmana va prakrte :svabhavat ;
karomi yadyat sakalam parasmai
Narayan ayeti samarpayami ;

Yadaksarapadabhrastam matrahinam tu yadbhavet ;
Tatsarvam ksamyatam deva narayana namoastu te ;
Visargabindumatrani padapadaksarani ca ;
Nyunani catiriktani ksamasva purusottama ;
; Srikrsnarpanamastu ;

No comments:

Search This Blog