HINDU GODS

May 21, 2008

Shiva Lingastakam

SHIVA LINGASTAKAM

Bramhamurarri surarchita lingam
Nirmala bashita shobita lingam
Janmaja duka vinasaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Devamuni pravarajita lingam
Kamadahana karunakara lingam
Ravanadarpa vinashaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Sarvasuganda sulapitha lingam
Budivivardhana karana lingam
Sidha surasura nanditha lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Kanakamahamani bushitha lingam
Banipathi vashitha shobitha lingam
Dakshasu yagna vinasaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Kunkuma chandana lapitha lingam
Pankajahara shushobitha lingam
Kanchitha papa vinashaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Devaganarchitha saavitha lingam
Bavarbakthibi varchita lingam
Dinakarakoti prabhakara lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Ashthadala parivachitha lingam
Sarva samubdhava karana lingam
Ashta daridra vinasaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Sura guru sura vara poojitha lingam
Suravana pushpa sadarphitha lingam
Parama padam paramathaka lingam
Tatpranami sadashiva lingam


No comments:

Search This Blog