HINDU GODS

May 17, 2008

Sri Rudram -- First Anuvaka

SRI RUDRAM
Om namo bhagavate rudraya

Namaste rudramanyavautota ishhave namah
Namaste astu dhanvane bahubhyamuta te namah

Yata ishhuh shivatama shivam babhuva te dhanuh
Shiva sharavya ya tava taya no rudra mridaya

Yaa te rudra shiva tanu raghoraapapakashini
Taya nastanuva shantamaya girishantabhichakashihi

Yamishhum girishanta haste bibharshhyastave
Shivam giritra tam kuru ma hisih purushham jagath

Shivena vachasa tva girishachchha vadamasi
Yatha nah sarvamijjagadayaxmasumana asath

Adhyavochadadhi vakta prathamo daivyo bhishhakh
Ahishcha sarvajnjambhayantsarvashcha yatudhanyah

Asau yastamro aruna uta babhruh sumangalah
Ye chemarudra abhito dixu Shritah sahasrashoavaishhaheda imahe

Asau yoavasarpati nilagrivo vilohitah
Utainam gopa adrishannadrishannudaharyah
Utainam vishva bhutani sa drishhto mridayati nah

Namo astu nilagrivaya sahasraxaya midhushhe
Atho ye asya satvanoaham tebhyoakarannamah

Pramuncha dhanvanastva mubhayo rartniyo rjyamh
Yashcha te hasta ishhavah para ta bhagavo vapa

Avatatya dhanustva sahasraxa shateshhudhe
Nishirya shalyanam mukha shivo nah sumana bhava

Vijyam dhanuh kapardino vishalyo banava uta
Aneshannasyeshhava abhurasya nishhangathih

Ya te heti rmidhushhtama haste babhuva te dhanuh
Tayaasmanvishvatastva mayaxmaya paribbhuja

Namaste astvayudhayanatataya dhrishhnave
Ubhabhyamuta te namo bahubhyam tava dhanvane

Pari te dhanvano heti rasmanvrunaktu vishvatah
Atho ya ishhudhistavare asmannidhehi tamh

Namaste astu bhagavanh vishveshvaraya mahadevaya tryambakaya tripurantakaya trikagni kalaya kalagnirudraya nilakanthaya mrutyunjayaya sarveshvaraya sadashivaya shrimanmahadevaya namah

No comments:

Search This Blog