HINDU GODS

June 02, 2008

NAVAGRAHA SLOKAS


1. OM Bhanave namah:
2. OM Hamsaya namah:
3. OM Bhaskaraya namah:
4. OM Suryaya namah:
5. OM Suraya namah:
6. OM Tamoharay a namah:
7. OM Rathine namah:
8. OM Visvadhrute namah:
9. OM Avyaptre namah:
10. OM Haraye namah:
11. OM Vedamayaya namah:
12. OM Vibhave namah:
13. OM Suddhamsave namah:
14. OM Subhramsave namah:
15. OM Candraya namah:
16. OM Abjanetra samudbhavaya namah:
17. OM Taradhipaya namah:
18. OM Rohinisaya namah:
19. OM Samb humurtikrtalayaya namah:
20. OM Osadhidhyaya namah:
21. OM Osadhipataye namah:
22. OM Isvaradharaya namah:
23. OM Sudhanidharaya namah:
24. OM Sakalahladanakaraya namah:
25. OM Bhaumaya namah:
26. OM Bhumisutaya namah:
27. OM Bhutamanyaya namah:
28. OM Samudbhavaya namah:
29. OM Aryaya namah:
30. OM Agnikrte namah:
31. OM Rohitangaya namah:
32. OM Raktavastraya namah:
33. OM Sucaye namah:
34. OM Mangalaya namah:
35. OM Angarakaya namah:
36. OM Raktamaline namah:
37. OM Mayavisaradaya namah:
38. OM Budhaya namah:
39. OM Tarasutaya namah:
40. OM Saumyaya namah:
41. OM Rohinigarbha sambhutaya namah:
42. OM Candratmajaya namah:
43. OM Somavamsakaraya namah:
44. OM Srutivisaradaya namah:
45. OM Satyasantaya namah:
46. OM Satyasindhave namah:
47. OM Vidhusutaya namah:
48. OM Vibudhaya namah:
49. OM Vibhave namah:
50. OM Vakkrte namah:
51. OM Brahmanaya namah:
52. OM Brahmane namah:
53. OM Dhisanaya namah:
54. OM Subhavesadharaya namah:
55. OM Kispataye namah:
56. OM Gurave namah:
57. OM Indrapurohitaya namah:
58. OM Jivaya namah:
59. OM Nirjarapujitaya namah:
60. OM Pitambaralankrtaya namah:
61. OM Bhrgave namah:
62. OM Bhargavasambhutaya namah:
63. OM Nisacaragurave namah:
64. OM Kavaye namah:
65. OM Bhrtyakhetaharaya namah:
66. OM Bhrgusutaya namah:
67. OM Varsakrte namah:
68. OM Dinarajyadaya namah:
69. OM Sukraya namah:
70. OM Sukrasvarupaya namah:
71. OM Rajyadaya namah:
72. OM Layakrtaya namah:
73. OM Konaya namah:
74. OM Sanaiscaraya namah:
75. OM Mandaya namah:
76. OM Chayahrdaya nandaya namah:
77. OM Martandajaya namah:
78. OM Pangave namah:
79. OM Bhanutanubhavaya namah:
80. OM Yamanujaya namah:
81. OM Atibhayakrte namah:
82. OM Nilaya namah:
83. OM Suryavamsajaya namah:
84. OM Nirmana dehaya namah:
85. OM Rahave namah:
86. OM Svarbhanave namah:
87. OM Adityacandradhvesine namah:
88. OM Bhujangamaya namah:
89. OM Simhitesaya namah:
90. OM Gunavate namah:
91. OM Ratripatipiditaya namah:
92. OM Ahiraje namah:
93. OM Sirohinaya namah:
94. OM Visadharaya namah:
95. OM Mahakayaya namah:
96. OM Mahabutaya namah:
97. OM Brahmanaya namah:
98. OM Brahmasamb hutaya namah:
99. OM Ravikrte namah:
100. OM Rahurupadrte namah:
101. OM Ketave namah:
102. OM Ketusvarupaya namah:
103. OM Khecaraya namah:
104. OM Kakrtalayaya namah:
105. OM Brahmavite namah:
106. OM Brahmaputraya namah:
107. OM Kumarakaya namah:
108. OM Brahmanapritaya namah:

Nanavidha parimala mantra puspani samarpayami:

No comments:

Search This Blog