HINDU GODS

January 31, 2009

SRI SURYA DHYANAM


ADITYA HRUDAYAM SURYA
SRI SURYA DHYANAM


Prayer to Sun God

1. Udayagiri mupetam bhaskaram padmahastam Sakala bhuvana netram Nutva ratnou padheyam Timira Kavi mrugendram bhodhakam padmineenam Suravara mabhivandyam Sundaram Visvarupam
2. Nama ssavitre Jagadeka cakhusi Jagatprasuti sthitinasa hetave Trayi maya yatri gunatma dharini Virinci Narayana Sankaratmane
3. Raktambara raktavarnam Rakta Netrabja yugmakam Cchaya sakti samayuktam Ghruni Ssurya maham bhaje
4. Sasamkha cakram Ravi mandalastham Kusesaya Kranta mananta macyutam Bhajami budhya tapaniya murtim Surottamam citra vibhusanojvalam
5. Bhano Bhaskara martanda canda rasme divakarah Arogya marvijayam sriyam putransca dehime
OM ‘Gam’ Ganapataye Namah
SURYA STOTRAM
1. OM Namaste Kamala nadhaya, Namaste Kamala priya Namaste Kamala hastaya, Bhaskaraya Namo Namah
2. OM Namaste Brahma rupaya, Namaste Visnu rupine Namaste Rudrarupaya, Bhaskaraya Namo Namah
3. OM Namo dharma Vidhanaya, Namah Sukruta Sakshine Namah punya Svarupaya, Bhaskaraya
4. OM Sarva lokaika purnaya, Kala karmapa harine Namah punya Svarupaya, Bhaskaraya
5. OM Vedangaya patangaya Vihangarudha murtaye Hari dvarna turangaya, Bhaskaraya
6. OM Lokaloka prakasaya sarva lokaika cakshuse Lokattora caritraya Bhaskaraya
7. OM Sapta loka, prakasaya, saptasvaradhayaca Sapta dvipa prakasaya, Bhaskaraya
8. OM Martandaya dyumanaya bhanave citra bhanave Prabhakaraya mitraya Bhaskaraya
9. OM Satya Jnana Svarupaya, Sahasra kiranaya ca Girvani Bhitinasaya, Bhaskaraya
10. OM Sahasra patra Netraya, Sahasraksha strutaya ca Sahasra Nama dheyaya, Bhaskaraya
11. OM Nityaya, Niravadhyaya, Nirmala Jnana murtaye Nigamardha prakasaya Bhaskaraya
12. OM Adi madhyanta sunyaya, Veda Vedanta Vedine Nada bindu svarupaya Bhaskaraya
13. OM Nirmala Jnanarupaya, ramyatejah svarupine Brahma tejah svarupaya, Bhaskaraya
14. OM Nitya Jnanaya Satyaya, Nirmala jnana murtaye Nigmardha prakasaya, Bhaskaraya
15. OM Kara rupaya kalyana, murtaye Karanayaca Vidhyayai bhaya samhartyai, Bhaskaraya
16. OM Hamsaya bhuvana dhvanta, dhvansaya miti tejase Hamsa Vahana rupaya, Bhaskaraya
17. OM Bhutanatraya diptaya, bhukti mukti pradaya ca Bhaka daridriya nasaya, Bhaskaraya
18. OM Daridriya dosa nasaya, ghorapapa harayaca Dusfasistana dhuryaya, Bhaskaraya
19. OM Sarva sampratpradatreca, Sarva dukha Vinasine Sarvopadrava nasaya Bhaskaraya
20. OM Sarva dukhopa santaya, Sarva papa harayaca Sarva Vyadhi Vinasaya Bhaskaraya
21. OM Kustu Vyadhi Vinasaya, dusta vyadhi tarayaca Istardha dayine tasmai Bhaskaraya
22. OM Bhaga roga Vaidyaya, Sarva rogapaharine Eka netra svarupaya, Bhaskaraya
23. OM Homanustana rupena, Kalamrtyu harayaca Hiranya varna devaya, Bhaskaraya
24. OM Dvam Dva Vyadhi Vinasaya, Sarva dukha Vinasine Samasta patrayaghna, nasaya Bhaskaraya
25. OM Jagannetra Jagannadha, Jagatkarana mavyaya Tamohara namastubhyam bhaskaraya
26. OM Saptasvaratha maruddham, pracandam kasyapatmajam Sveta padma dharam Devam, tam Suryam pranamamyaham
27. OM Loka hitam radhama rudham, sarva loka pitamaham Maha papaharam Devam, tam Suryam pranamamyaham
28. OM Trigunyamca maha suram Brahma visnu Mahesvaram Maha papa haram, tam suryam pranamamyaham
29. OM brumhitam tejah punjanca vayurakasa mevaca Prabhutvam Sarva lokanam, tam Suryam pranamamyaham
30. OM Bunduka puspa samkasam, hara kundala bhusitam Eka cakra dharam Devam tam suryam pranamamyaham
31. OM Tam Suryam loka kartaram, maha tejah pradipanam Mahapapa haram devam, tam suryam pranamamyaham
32. OM Tam Suryam Jagatam Nadham Jnana prakasa mokshakam Maha papa haram Devam, tam suryam pranamamyaham
33. OM Adideva Namstubhyam, prasiddha mama Bhaskaram Divakara Namastubhyam, prabhakara Namostute

No comments:

Search This Blog