HINDU GODS

February 03, 2009

Meenakshi Pancharathnam


Meenakshi Pancharathnam

1--Udyadhbhaanu sahasrakotisadrishaam keyuurahaarojjvalaam
Bimboshhthiim smitadantapanktiruchiraam piitaambaraalamkritaamh Vishhnubrahmasurendrasevitapadaam tatvasvaruupaam shivaam
Miinaakshiim pranatoasmi santatamaham kaarunyavaaraamnidhimh

2-Muktaahaaralasatkiriitaruchiraam puurnenduvaktra prabhaam
Shijnjannuupurakimkinimanidharaam padmaprabhaabhaasuraamh Sarvaabhiishhtaphalapradaam girisutaam vaaniiramaasevitaam
Miinaakshiim pranatoasmi santatamaham kaarunyavaaraamnidhimh


3-Shriividyaam shivavaamabhaaganilayaam hriimkaaramantrojjvalaam
Shriichakraankita bindumadhyavasatim shriimatsabhaanaayakiimh
Shriimatshhanmukhavighnaraajajananiim shriimajjaganmohiniim
Miinaakshiim pranatoasmi santatamaham kaarunyavaaraamnidhimh

4-Shriimatsundaranaayakiim bhayaharaam gyaanapradaam nirmalaam
Shyaamaabhaam kamalaasanaarchitapadaam naaraayanasyaanujaamh
Viinaavenumridangavaadyarasikaam naanaavidhaadaambikaam
Miinaakshiim pranatoasmi santatamaham kaarunyavaaraamnidhimh

5-Naanaayogimuniindrahrinnivasatiim naanaarthasiddhipradaam
Naanaapushhpaviraajitaanghriyugalaam naaraayanenaarchitaamh
Naadabrahmamayiim paraatparataraam naanaarthatatvaatmikaam
Miinaakshiim pranatoasmi santatamaham kaarunyavaaraamnidhimhNo comments:

Search This Blog