HINDU GODS

March 22, 2009

1000 NAMES OF LORD SIVA

The Thousand Names Of Lord Siva

 • Siva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu,
 • Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasarasandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya,
 • Gauribharata, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva,
 • Mahadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka,
 • Vrishavahana, Isha, Pinaki, Khatvanga, Chitravesha, Chirantana, Tamohara, Mahayogi, Gupta, Brahma,
 • Dhurjati, Kalakala, Krittivasah, Subhaga, Pranavatmaka, Unnadhra, Purusha, Jushya, Durvasa, Purashasana,
 • Divyayudha, Skandaguru, Parameshthi, Paratpara, Anadimadhyanidhana, Girisha, Girijadhava, Kuverabandhu, Shrikantha, Lokavarnottama,
 • Mridu, Samadhivedya, Kodandi, Nilakantha, Parashvadhi, Vishalaksha, Mrigavyadha, Suresha, Suryatapana, Dharmadhama,
 • Kshamakshetra, Bhagavana, Bhaganetrabhida, Ugra, Pashupati, Tarkshya, Priyabhakta, Parantapa, Datta, Dayakara,
 • Daksha, Karmandi, Kamashasana, Shmashananilaya, Suksha, Shmashanastha, Maheshvara, Lokakarta, Mrigapati, Mahakarta,
 • Mahaushadhi, Uttara, Gopati, Gopta, Jnanagamya, Puratana, Niti, Suniti, Shuddhatma, Soma,
 • Somarata, Sukhi, Somapa, Amritapa, Sunya, Mahatejah, Mahadyuti, Tejomaya, Amritamaya, Annamaya,
 • Sudhapati, Ajatashatru, Aloka, Sambhavya, Havyavahana, Lokakara, Vedakara, Sutrakara, Sanatana, Maharishi,
 • Kapilacharya, Vishvadipti, Vilochana, Pinakapani, Bhudeva, Svastida, Svastikrita, Sudhi, Dhatridhama, Dhamakara,
 • Sarvaga, Sarvagochara, Brahmasrika, Vishvasrika, Sarga, Karnikara, Priya, Kavi, Shakha, Vishakha,
 • Goshakha, Siva, Bhishaka, Anuttama, Gangaplavodaka, Bhavya, Pushkala, Sthapati, Sthira, Vijitatma,
 • Vishayatma, Bhutavahana, Sarathi, Sagana, Ganakaya, Sukirti, Chinnasamshaya, Kamadeva, Kamapala, Bhasmoddhulita-vigraha,
 • Bhasmapriya, Bhasmashayi, Kami, Kanta, Kritagama, Samavarta, Nivritatma, Dharmapunja, Sadashiva, Akalmasha,
 • Chaturvahu, Durvasa, Durasada, Durlabha, Durgama, Durga, Sarvayudhavisharada, Adhyatmayoganilaya, Sutantu, Tantuvardhana,
 • Shubhanga, Lokasaranga, Jagadisha, Janardana, Bhasmashuddhikara, Meru, Ojasvi, Shuddhavigraha, Asadhya, Sadhusadhya,
 • Bhrityamarkatarupadhrika, Hiranyareta, Purana, Ripujivahara, Bala, Mahahrada, Mahagarta, Vyali, Siddhavrindaravandita,
 • Vyaghracharmambara, Mahabhuta, Mahanidhi, Amritasha, Amritavapu, Panchajanya, Prabhanjana, Panchavimshatitattvastha, Parijata, Paravara,
 • Sulabha, Suvrata, Shura, Brahmavedanidhi, Nidhi, Varnashramaguru, Varni, Shatrujita, Shatrutapana, Ashrama,
 • Kshapana, Kshama, Jnanavana, Achaleshvara, Pramanabhuta, Durjneya, Suparna, Vayuvahana, Dhanurdhara, Dhanurveda,
 • Gunarishi, Gunakara, Satyasatyapara, Dina, Dharmaga, Ananda, Dharmasadhana, Anantadrishti, Danda, Damayita,
 • Dama, Abhivadya, Mahamaya, Vishvakarma, Visharada, Vitaraga, Vinitatma, Tapasvi, Bhutabhavana, Unmattavesha,
 • Pracchanna, Jitakama, Ajitapriya, Kalyanaprakriti, Kalpa, Sarvalokaprajapati, Tarasvi, Tavaka, Dhimana, Pradhanaprabhu,
 • Avyaya, Lokapala, Antarhitatma, Kalpadi, Kamalakshana, Vedashastrarthatattvajna, Aniyama, Niyatashraya, Chandra, Surya,
 • Shani, Ketu, Varanga, Vidrumacchavi, Bhaktivashya, Anagha, Parabrahmamrigavanarpana, Adri, Adryalaya, Kanta,
 • Paramatma, Jagadguru, Sarvakarmalaya, Tushta, Mangalya, Mangalavrita, Mahatapa, Drighatapa, Sthavishtha, Sthavira,
 • Dhruva, Aha, Samvatsara, Vyapti, Pramana, Paramatapa, Samvatsarakara, Mantrapratyayakara, Sarvadarshana, Aja,
 • Sarveshvara, Siddha, Mahareta, Mahabala, Yogi, Yogya, Siddhi, Mahateja, Sarvadi, Agraha,
 • Vasu, Vasumana, Satya, Sarvapapahara, Sukirti, Shobhana, Shrimana, Avanmanasagochara, Amritashashvata, Shanta,
 • Vanahasta, Pratapavana, Kamandalundhara, Dhanvi, Vedanga, Vedavita, Muni, Bhrajishnu, Bhojana, Bhokta,
 • Lokanatha, Duradhara, Atindriya, Mahamaya, Sarvavasa, Chatushpatha, Kalayogi, Mahanada, Mahatsaha, Mahabala,
 • Mahabuddhi, Mahavirya, Bhutachari, Purandara, Nishachara, Pretachari, Mahashakti, Mahadyuti, Ahirdeshyavapu, Shrimana,
 • Sarvacharyamanogati, Vahushruta, Niyatatma, Dhruva, Adhruva, Sarvashaska, Ojastejodyutidhara, Nartaka, Nrityapriya, Nrityanitya,
 • Prakashatma, Prakashaka, Spashtakshara, Budha, Mantra, Samana, Sarasamplava, Yugadikrida, Yugavarta, Gambhira,
 • Vrishavahana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shalabha, Sharabha, Dhanu, Tirtharupa, Tirthanama, Tirthadrishya,
 • Stuta, Arthada, Apamnidhi, Adhishthana, Vijaya, Jayakalavita, Pratishthita, Pramanajna, Hiranyakavacha, Hari,
 • Vimlochana, Suragana, Vidyesha, Vindusamshraya, Balarupa, Vikarta, Balaunmatta, Gahana, Guha, Karana,
 • Karta, Sarvabandhavimochana, Vyavasaya, Vyavasthana, Sthanada, Jagadadija, Garuda, Lalita, Abheda, Bhavatmatmasamsthita,
 • Vireshvara, Virabhadra, Virasanavidhi, Virata, Virachudamani, Vetta, Tivrananda, Nadidhara, Ajnadhara, Trishuli,
 • Shipivishta, Sivalaya, Balakhilya, Mahachapa, Tigmamshu, Badhira, Khaga, Adhirama, Susharana, Subrahmanya,
 • Sudhapati, Maghavana, Kushika, Gaumana, Virama, Sarvasadhana, Lalataksha, Vishvadeha, Sara, Samsarachakrabhrita,
 • Amoghadanda, Madhyastha, Hiranya, Brahmavarchasi, Paramartha, Para, Mayi, Shambara, Vyaghralochana, Ruchi,
 • Virinchi, Svarbandhu, Vachaspati, Aharpati, Ravi, Virochana, Skanda, Shasta, Vaivasvata, Yama,
 • Yukti, Unnatakirti, Sanuraga, Paranjaya, Kailashadhipati, Kanta, Savita, Ravilochana, Vidvattama, Vitabhaya,
 • Vishvabharata, Anivarita, Nitya, Niyatakalyana, Punyashravanakirtana, Durashrava, Vishvasaha, Dhyeya, Duhsvapnanashana, Uttarana,
 • Dushkritiha, Vijneya, Duhsaha, Bhava, Anadi, Bhurbhuvakshi, Kiriti, Ruchirangada, Janana, Janajanmadi,
 • Pritimana, Nitimana, Dhava, Vasishtha, Kashyapa, Bhanu, Bhima, Bhimaparakrama, Pranava, Satpatchachara,
 • Mahakasha, Mahaghana, Janmadhipa, Mahadeva, Sakalagamaparaga, Tattva, Tattavit, Ekatma, Vibhu, Vishvavibhushana,
 • Rishi, Brahmana, Aishvaryajanmamrityujaratiga, Panchayajnasamutpatti, Vishvesha, Vimalodaya, Atmayoni, Anadyanta, Vatsala, Bhaktalokadhrika,
 • Gayatrivallabha, Pramshu, Vishvavasa, Prabhakara, Shishu, Girirata, Samrata, Sushena, Surashatruha, Amogha,
 • Arishtanemi, Kumuda, Vigatajvara, Svayamjyoti, Tanujyoti, Achanchala, Atmajyoti, Pingala, Kapilashmashru, Bhalanetra,
 • Trayitanu, Jnanaskandamahaniti, Vishvutpatti, Upaplava, Bhaga, Vivasvana, Aditya, Yogapara, Divaspati, Kalyanagunanama,
 • Papaha, Punyadarshana, Udarakirti, Udyogi, Sadyogi, Sadasanmaya, Nakshatramali, Nakesha, Svadhishthanapadashraya, Pavitra,
 • Papahari, Manipura, Nabhogati, Hrit, Pundarikasina, Shatru, Shranta, Vrishakapi, Ushna, Grihapati,
 • Krishna, Paramartha, Anarthanashana, Adharmashatru, Ajneya, Purohita, Purushrita, Brahmagarbha, Vrihadgarbha, Dharmadhenu,
 • Dhanagama, Jagaddhitaishi, Sugata, Kumara, Kushalagama, Hiranyavarna, Jyotishmana, Nanabhutarata, Dhvani, Araga,
 • Niyamadhyaksha, Vishvamitra, Dhaneshvara, Brahmajyoti, Vasudhama, Mahajyotianuttama, Matamaha, Matarishva, Nabhasvana, Nagaharadhrika,
 • Pulastya, Pulaha, Agastya, Jatukarnya, Parashara, Niravarananirvara, Vairanchya, Vishtarashrava, Atmabhu, Aniruddha,
 • Atri, Jnanamurti, Mahayasha, Lokaviragrani, Vira, Chanda, Satyaparakrama, Vyalakalpa, Mahakalpa, Kalpavriksha,
 • Kaladhara, Alankarishnu, Achala, Ruchishnu, Vikramonnata, Ayuhshabdapati, Vegi, Plavana, Shikhisarathi, Asamsrishta,
 • Atithi, Shatrupreamathi, Padapashana, Vasushrava, Pratapa, Havyavaha, Vishvabhojana, Japaya, Jaradishamana, Lohitatma,
 • Tanunapata, Vrihadashva, Nabhoyoni, Supratika, Tamasraha, Nidagha, Tapana, Megha, Svaksha, Parapuranjaya,
 • Sukhanila, Sunishpanna, Surabhi, Shishiratmaka, Vasanta, Madhava, Grishma, Nabhasya, Vijavahana, Angira,
 • Guru, Atreya, Vimala, Vishvavahana, Pavana, Sumati, Vidvana, Travidya, Naravahana, Manobuddhi,
 • Ahamkara, Kshetrajna, Kshetrapalaka, Jamadagni, Balanidhi, Vigala, Vishvagalava, Aghora, Anuttara, Yajna,
 • Shreya, Nihshreyahpatha, Shaila, Gaganakundabha, Danavari, Arindama, Rajanijanaka, Charuvishaiya, Lokakalpadhrika, Chaturveda,
 • Chaturbhava, Chatura, Chaturapriya, Amlaya, Samamlaya, Tirthavedashivalaya, Vahurupa, Maharupa, Sarvarupa, Charachara,
 • Nyayanirmayaka, Nyayi, Nyayagamya, Nirantara, Sahasramariddha, Devendra, Sarvashastraprabhanjana, Munda, Virupa, Vikranta,
 • Dandi, Danta, Gunottama, Pingalaksha, Janadhyaksha, Nilagriva, Niramaya, Sahasravahu, Sarvesha, Sharanya,
 • Sarvalokadhrika, Padmasana, Paramjyoti, Parampara, Paramsala, Padmagarbha, Mahagarbha, Vishvagarbha, Vichakshana, Characharajna,
 • Varada, Varesha, Mahabala, Devasuraguru, Deva, Devasuramahashraya, Devadideva, Devagni, Devagnisukhada, Prabhu,
 • Devasureshvara, Divya, Devasuramaheshvara, Devadevamaya, Achintya, Devadevatmasambhava, Sadyoni, Asuravyaghra, Devasimha, Divakara,
 • Vibudhagravara, Shreshtha, Sarvadevottamottama, Sivajnanarata, Shrimana, Shikhi-shriparvatapriya, Vajrahasta, Siddhakhadgi, Narasimhanipatana,
 • Brahmachari, Lokachari, Dharmachari, Dhanadhipa, Nandi, Nandishvara, Ananta, Nagnavratadhara, Shuchi, Lingadhyaksha,
 • Suradhyaksha, Yogadhyaksha, Yugavaha, Svadharma, Svargata, Svargakhara, Svaramayasvana, Vanadhyaksha, Vijakarta, Dharmakrita,
 • Dharmasambhava, Dambha, Alobha, Arthavita, Shambhu, Sarvabhutamaheshvara, Shmashananilaya, Tryksha, Setu, Apratimakriti,
 • Lokottaras-putaloka, Trymbaka, Nagabhushana, Andhakari, Makhadveshi, Vishnukandharapatana, Hinadosha, Akshayaguna, Dakshari, Pushadantabhit,
 • Dhurjati, Khandaparashu, Sakala, Nishkala, Anagha, Akala, Sakaladhara, Pandurabha, Mrida, Nata, Purna,
 • Purayita, Punya, Sukumara, Sulochana, Samagayapriya, Akrura, Punyakirti, Anamaya, Manojava, Tirthakara,
 • Jatila, Jiviteshvara, Jivitantakara, Nitya, Vasureta, Vasuprada, Sadgati, Satkriti, Siddhi, Sajjati,
 • Kalakantaka, Kaladhara, Mahakala, Bhutasatyaparayana, Lokalavanyakarta, Lokottarasukhalaya, Chandrasanjivana, Shasta, Lokaguda, Mahadhipa,
 • Lokabandhu, Lokanatha, Kritajna, Krittibhushana, Anapaya, Akshara, Kantha, Sarvashastrabhudvara, Tejomaya, Dyutidhara,
 • Lokagrani, Anu, Shuchismita, Prasamnyatma, Durjjeya, Duratikrama, Jyotirmaya, Jagannatha, Nirakara, Jaleshvara,
 • Tumbavina, Mahakopa, Vishoka, Shokanashana, Trilokapa, Trilokesha, Sarvashuddhi, Adhokshaja, Avyaktalakshana, Deva,
 • Vyaktavyakta, Vishampati, Varashila, Varaguna, Saramanadhana, Maya, Brahma, Vishnu, Prajapati, Hamsa,
 • Hamsagati, Vaya, Vedha, Vidhata, Dhata, Srashta, Harta, Chaturmukha, Kailasashikharavasi, Sarvavasi,
 • Sadagati, Hiranyagarbha, Druhina, Bhutapala, Bhupati, Sadyogi, Yogavit, Yogi, Varada, Brahmanapriya,
 • Devapriya, Devanatha, Devajna, Devachintaka, Vishamaksha, Vishalaksha, Vrishada, Vrishavardhana, Nirmama, Nirahamkara,
 • Nirmoha, Nirupadrava, Darpaha, Darpada, Dripta, Sarvabhutaparivartaka, Sahasrajit, Sahasrarchi, Prabhava, Snigddhaprakritidakshina,
 • Bhutabhavyabhavannatha, Bhutinashana, Artha, Anartha, Mahakosha, Parakaiyaikapandita, Nishkantaka, Kritananda, Nirvyaja, Vyajamardana,
 • Sattvavana, Sattvika, Satyakirti, Snehakritagama, Akampita, Gunagrahi, Naikatma, Naikakarmakrita, Suprita, Sumukha,
 • Suksha, Sukara, Dakshinanila, Nandiskandhadhara, Dhurya, Prakata, Pritivardhana, Aparajita, Sarvasattva, Govinda,
 • Adhrita, Sattvavahana, Svadhrita, Siddha, Putamurti, Yashodhana, Varahabhringadhrika, Bhringi, Balavana, Ekanayaka,
 • Shrutiprakasha, Shrutimana, Ekabandhu, Anekakrita, Shrivatsalashivarambha, Shantabhadra, Sama, Yasha, Bhushaya, Bhushana,
 • Bhuti, Bhutakrita, Bhutabhavana, Akampa, Bhaktikaya, Kalaha, Nilalohita, Satyavrata, Mahatyagi, Nityashantiparayana,
 • Pararthavritti, Vibikshu, Visharada, Shubhada, Shubhakarta, Shubhanama, Shubha, Anarthita, Aguna, Sakshi, Akarta.

No comments:

Search This Blog