HINDU GODS

March 29, 2009

GURU-ASTOTTARA-SHATA-NAMAVALI

Guru-astottara-shata-namavali

 • Om guruva namah
 • Om gunakaraya namah
 • Om goptre namah
 • Om gocaraya namah
 • Om gopatipriyaya namah
 • Om gunive namah
 • Om gunavatam shrepthaya namah
 • Om gurunam gurave namah
 • Om avyayaya namah
 • Om jetre namah
 • Om jayantaya namah
 • Om jayadaya namah
 • Om jivaya namah
 • Om anantaya namah
 • Om jayavahaya namah
 • Om amgirasaya namah
 • Om adhvaramaktaya namah
 • Om viviktaya namah
 • Om adhvarakritparaya namah
 • Om vacaspataye namah
 • Om vashine namah
 • Om vashyaya namah
 • Om varishthaya namah
 • Om vagvacaksanaya namah
 • Om citta-shuddhi-karaya namah
 • Om shrimate namah
 • Om caitraya namah
 • Om citrashikhandijaya namah
 • Om brihad-rathaya namah
 • Om brihad-bhanave namah
 • Om brihas-pataye namah
 • Om abhishtadaya namah
 • Om suracaryaya namah
 • Om suraradhyaya namah
 • Om surakaryakritodyamaya namah
 • Om girvanaposhakaya namah
 • Om dhanyaya namah
 • Om gishpataye namah
 • Om girishaya namah
 • Om anaghaya namah
 • Om dhivaraya namah
 • Om dhishanaya namah
 • Om divya-bhushanaya namah
 • Om deva-pujitaya namah
 • Om dhanurddharaya namah
 • Om daitya-hantre namah
 • Om dayasaraya namah
 • Om dayakaraya namah
 • Om dariddya-nashanaya namah
 • Om dhanyaya namah
 • Om daksinayanasambhavaya namah
 • Om dhanurminadhipaya namah
 • Om devaya namah
 • Om dhanurbana-dharaya namah
 • Om haraye namah
 • Om angarovarshasamjataya namah
 • Om angirah kulasambhavaya namah
 • Om sindhu-desha-adhipaya namah
 • Om dhimate namah
 • Om svarnakayaya namah
 • Om catur-bhujaya namah
 • Om heman-gadaya namah
 • Om hemavapushe namah
 • Om hemabhushanabhushitaya namah
 • Om pushyanathaya namah
 • Om pushyaragamanimandanamandi kasha-pushpa-samanabhaya namah
 • Om indradyamarasamghapaya namah
 • Om asamanabalaya namah
 • Om satva-guna-sampadvibhavasave bhusurabhishtadaya namah
 • Om bhuriyashase namah
 • Om punya-vivardhanaya namah
 • Om dharma-rupaya namah
 • Om dhana-adhyaksaya namah
 • Om dhanadaya namah
 • Om dharma-palanaya namah
 • Om sarva-veda-artha-tattva-jnaya namah
 • Om sarva-padvinivarakaya namah
 • Om sarva-papa-prashamanaya namah
 • Om svramatanugatamaraya namah rigveda-paragaya namah
 • Om riksarashimargapracaravate sada-anandaya namah
 • Om satya-samdhaya namah
 • Om satya-samkalpa-manasaya namah
 • Om sarva-gamajnaya namah
 • Om sarva-jnaya namah
 • Om sarva-vedanta-vide namah
 • Om brahma-putraya namah
 • Om brahmaneshaya namah
 • Om brahma-vidya-avisharadaya namah
 • Om samana-adhi-kanirbhuktaya namah
 • Om sarva-loka-vashamvadaya namah
 • Om sasura-asura-gandharva-vanditaya satya-bhashanaya namah
 • Om brihaspataye namah
 • Om suracaryaya namah
 • Om dayavate namah
 • Om shubha-laksanaya namah
 • Om loka-traya-gurave namah
 • Om shrimate namah
 • Om sarva-gaya namah
 • Om sarvato vibhave namah
 • Om sarveshaya namah
 • Om sarvadatushtaya namah
 • Om sarva-daya namah
 • Om sarva-pujitaya namah

No comments:

Search This Blog