HINDU GODS

June 28, 2009

Sree Suryashtakam
Sree Suryashtakam


Aadideva namastubyam pradisa mama bhaskara |
Divakara namastubyam prabhakara namostute ||

Sapthashava-radhamarudam prachandam kashya-patmajam
Swetha-padhmadharam devam tam suryam pranmamyaham

Lohitam radhamarudam sarwa-loka-pitamaham
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham

Tregunyam cha mahashuram bhrmha vishnumaheshvaram |
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham ||

Bhrumhitham tejasam punjam vayurakashameva cha
Prabhusthvam sarwa-lokanam tam suryam pranamamyaham

Bhandhuka-pushpa sankasham hara-kundala-bhushitam |
Yekachakradaram devam tam suryam pranamamyaham ||

Vishvasham vishvakartharam mahatejah pradipanam |
Mahapapaharam devam tam suryam pranammyaham ||

Sree vishum jagatam nadham gyana-vigyana-moksha-dhham |
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham ||

Suryashtakam patennityam grahapida-pranashanam |
Aputro labhate putram daridro danavan bhavet ||
Aamisham madupanam cha yah karoti raverdine
Saptajanma bavedrogi janma janma daaridra ta ||
Sritaila madhu mansani yastya-jedhi raverdine|
Na vyadi shokadaridryam suryalokam sa gachati ||

No comments:

Search This Blog