HINDU GODS

January 29, 2010

SARASVATI SLOKAS

Sarasvati slokas
Om Eim Saraswatyai Swaha !
Sarasvati namastubhyam varade kaamaruupini
Vidyaarambham karishhyaami siddhirbhavatu me sadaa !

[Oh Goddess Saraswati, my humble prostrations unto you,
who are the fulfiller of all my wishes. I am beginning
my study, let me attain perfection in that, always.]
Prayer Slokas on Sri Saraswathi
Saraswathee dhviyam dhrushtaa Veenaa pusthaka dhaarinee
Hamsavaaha Samaayukthaa Vidhyaa dhaanakaree mama
Pradhamam Bhaarathee naama Dhvitheeyamcha Sarasvathee
Thrutheeyam Saaradhaa Dhe'vee Chathurtham Hamsavaahinee

Shri sarasvatii stuti
yaa kundendu -Tushhaarahaara-dhavalaa yaa shubhra-vastraavritaa
yaa viiNaavaradanDaman Ditakaraa yaa shvetapadmaasanaa
yaa brahmaachyuta-sha.nkara-prabhritibhirdevaih sadaa puujitaa
saa maam paatu sarasvatii bhagavatii nihsheshhajaaDyaapahaa -1
Dorbhiryuktaa chaturbhih sphaTikamaNimayiimakshamaalaam dadhaanaa
hastenaikena padmam sitamapi cha shukam pustakam chaapareNa
bhaasaa kundendu-sha.nkhasphaTikamaNinibhaa bhaasamaanaa.asamaanaa
saa me vaagdevateyam nivasatu vadane sarvadaa suprasannaa
-2
aashaasu raashii bhavada.ngavalli
bhaasaiva daasiikr ita-dugdhasindhum.h
mandasmitairnindita-shaaradendu
vande.aravindaasana-sundari tvaam.h-3
shaaradaa shaaradaambojavadanaa vadanaambuje
sarvadaa sarvadaasmaakaM sannidhim sannidhim kriyaath-4
sarasvatiim cha taam naumi vaagadhishhThaatri-devataamh
devatvam pratipadyante yadanugrahato janaah-5
paatu no nikashhagraavaa matihemnaH sarasvatii
praagyetaraparichchhedam vachasaiva karoti yaa -6
shuddhaam brahmavichaarasaaraparamaa-maadyaam jagadvyaapiniiM
viiNaapustakadhaariniimabhayadaam jaaDyaandhakaaraapahaamh
haste spaaTikamaalikaaM vidadhatiiM padmaasane sa.nsthitaaM
vande taaM parameshvariiM bhagavatiiM buddhipradaaM shaaradaam.h -7
viiNaadhare vipulama.ngaladaanashiile
haktaartinaashini viri.nchihariishavandye
kiirtiprade.akhilamanorathade mahaarhe
vidyaapradaayini sarasvati naumi nityam.h -8
shvetaabjapuur na-vimalaasana-sa.nsthite he
shvetaambaraavr-itamanoharama.njugaatre
udyanmano gya-sitapa.nkajama.njulaasye
vidyaapradaayini sarasvati naumi nityam.h -9

maatastvadiiya-padapa.nkaja-bhaktiyuktaa
ye tvaaM bhajanti nikhilaanaparaanvihaaya
te nirjaratvamiha yaanti kalevareNa
bhuuvahni-vaayu-gaganaambu-vinirmitena -10
mohaandhakaara-bharite hR-idaye madiiye
maataH sadaiva kuru vaasamudaarabhaave
svIyaakhilaavayava-nirmalasuprabhaabhiH
shiighraM vinaashaya manogatamandhakaaram.h -11
brahmaa jagat.h sR-ijati paalayatiindireshaH
shambhurvinaashayati devi tava prabhaavaiH
na syaatkR-ipaa yadi tava prakaTaprabhaave
na syuH katha.nchidapi te nijakaaryadakshaaH -12
lakshmirmedhaa dharaa pushhTirgaurii tR-ishhTiH prabhaa dhR-itiH
etaabhiH paahi tanubhirashhTabhirmaaM sarasvatii -13
sarasavatyai namo nityaM bhadrakaalyai namo namaH

veda-vedaanta-vedaa.nga- vidyaasthaanebhya eva cha -14
sarasvati mahaabhaage vidye kamalalochane
vidyaaruupe vishaalaakshi vidyaaM dehi namostu te -15
yadakshara-padabhrashhTam maatraahiinam cha yadbhavet.h
tatsarvaM kshamyataaM devi prasiida parameshvari -16

Iti shriisarasvatii stotram Sampuurnam

No comments:

Search This Blog