HINDU GODS

January 30, 2010

SARASVATI STOTRAM

Sarasvati stotram
Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita
Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha- 1
Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhana
Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna- 2
Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada- 3
Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamalavilolalochana manasvini bhavatu varaprasadini -4
Sarasvati namastubhyam varade kamarupini
Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada -5
Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah
Shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah- 6
Nityanande niradhare nishkalayai namo namah
Vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah -7
Shuddhasphatikarupayai sukshmarupe namo namah
Shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah -8
Muktalankrita sarvangyai muladhare namo namah
Mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo namah- 9
Mano manimahayoge vagishvari namo namah
Vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah -10
Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah
Gunadoshavivarjinyai gunadip{}tyai namo namah -11
Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah
Sampannayai kumaryai cha sarvajna te namo namah -12
Yoganarya umadevyai yoganande namo namah
Divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo namah -13
Ardhachandrajatadhari chandrabimbe namo namah
Chandradityajatadhari chandrabimbe namo namah -14
Anurupe maharupe vishvarupe namo namah
Animadyashtasiddhayai anandayai namo namah -15
Jnana vijnana rupayai jnanamurte namo namah
Nanashastra svarupayai nanarupe namo namah -16
Padmada padmava.nsha cha padmarupe namo namah
Parameshthyai paramurtyai namaste papanashini -17
Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah
Brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namah- 18
Kamalakarapushpa cha kamarupe namo namah
Kapali karmadiptayai karmadayai namo namah -19
Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
Choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi -20
Ittham sarasvatistotramagastyamunivachakam
Sarvasiddhikaram nrinam sarpapapapranashanam -21

No comments:

Search This Blog