HINDU GODS

September 20, 2014

Surya Aastottara Shata Namavali

SURYA


Surya-astottara-shata-nama-vali

Surya-astottara-shata-nama-vali (The 108 names of Surya)
 1.  Om arunaya namah 
 2. Om sharanyaya namah
 3.  Om karuna-rasa-sindhave namah 
 4. Om asmana balaya namah
 5.  Om arta-raksa-kaya namah
 6.  Om adityaya namah
 7.  Om adi-bhutaya namah
 8.  Om akhila-gamavedine namah
 9.  Om acyutaya namah 
 10. Om akhilagnaya namah 
 11. Om anantaya namah
 12.  Om inaya namah 
 13.  Om visva-rupaya na mah 
 14.  Om ijyaya namah 
 15. Om indraya namah 
 16.  Om bhanave Namah 
 17. Om indrira mandiraptaya namah 
 18.  Om vandaniyaya namah
 19.  Om ishaya namah 
 20.  Om suprasannaya namah
 21.  Om sushilaya namah 
 22.  Om suvarcase namah 
 23. Om vasupradaya namah 
 24. Om vasave namah 
 25. Om vasudevaya namah
 26.  Om ujjvalaya namah
 27.  Om ugra-rupaya namah 
 28. Om urdhvagaya namah 
 29. Om vivasvate namah 
 30.  Om udhat kiranajalaya namah 
 31.  Om hrishikesaya namah 
 32. Om urjasvalaya namah 
 33. Om viraya namah
 34.  Om nirjaraya namah
 35.  Om jayaya namah
 36.  Om urudvayavirni muktanijasarakra shivandyaya namah
 37.  Om rugdhantre namah 
 38. Om kraksacakracaraya namah
 39.  Om krajusvabhavavittaya namah 
 40.  Om nityastutyaya namah 
 41. Om krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah 
 42. Om kruksadhinathamitraya namah 
 43. Om pushakaraksaya namah 
 44. Om luptadantaya namah 
 45. Om shantaya namah
 46.  Om kantidaya namah 
 47. Om dhanaya namah 
 48.  Om kanatkanaka sushanaya namah 
 49. Om khalotaya namah 
 50. Om lunit-akhila-daityaya namah 
 51. Om satya-ananda-svarupine namah 
 52.  Om apavarga-pradaya namah
 53.  Om arta-sharanyaya namah
 54.  Om ekakine namah 
 55. Om bhagavate namah 
 56.  Om sushti sthityantakarine namah 
 57.  Om gunatmane namah 
 58. Om dhrinibhrite namah
 59.  Om brihate namah 
 60. Om brahmane namah 
 61. Om esvaryadaya namah 
 62. Om sharvaya namah 
 63. Om haridashvaya namah 
 64. Om shauraye namah
 65.  Om dashadiksam-prakashaya namah 
 66.  Om bhakta-vashyaya namah
 67.  Om ojaskaraya namah
 68.  Om jayine namah
 69.  Om jagad-ananda-hetave namah 
 70.  Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varjiya namah
 71. Om samcararathasthaya-
 72. Om asuraraye namah 
 73. Om kamaniyakagaya namah 
 74. Om abjaballabhaya namah 
 75. Om antar-bahih prakashaya namah 
 76. Om acintyaya namah
 77.  Om atma-rupine namah
 78.  Om acyutaya namah 
 79. Om amareshaya namah 
 80. Om parasmai jyotishe namah
 81.  Om ahaskaraya namah
 82.  Om ravaye namah
 83.  Om haraye namah 
 84. Om param-atmane namah
 85.  Om tarunaya namah 
 86.  Om tarenyaya namah 
 87. Om grahanam pataye namah 
 88. Om bhaskaraya namah
 89.  Om adimadhyantara-hitaya namah 
 90. Om saukhyapradaya namah 
 91. Om sakalajagatam pataye namah 
 92. Om suryaya namah 
 93. Om kavaye namah 
 94. Om narayanaya namah 
 95. Om pareshaya namah 
 96. Om tejorupaya namah
 97.  Om shrim hiranyagarbhaya namah
 98.  Om hrim sampatkaraya namah 
 99. Om aim istarthadaya namah
 100.  Om am suprasannaya namah 
 101. Om shrimate namah
 102.  Om shreyase namah 
 103.  Om saukhyadayine namah 
 104.  Om diptamurtaye namah 
 105. Om nikhilagamavedhyaya namah 
 106. Om nityanandaya namah 
 107. Om Surya namah
 108. Om hram hrim hraum sah suryaya namah.      

No comments:

Search This Blog